Bâyezid-i Bestâmî Hz. ve İslam Tasavvufunnun Özü: -6-

www.sufizmveinsan.com
 
 

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri’nden Yansıyanlar:

 

Kitabın Adı:                            Büyük Velî

                               BÂYEZİD-İ BESTÂMÎ HAZRETLERİ 

                                                   Ve

                                     İslam Tasavvufunun Özü

 

Müellifi    : Celâl YILDIRIM

 

Yayınevi  : Demir Kitabevi – İstanbul – 0212 528 50 06

Yansıtan  : Hamdi CENİK

 

www.sufizmveinsan.com

Altıncı Bölüm:

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Kul yaratanına sevgili olamaz, nefsini O’nun rızası uğruna harcamadıkça. Gizli ve âşikâr hallerde O’nun rızasına uygun hareket etmedikçe. (182)

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Allah’ı nefsin arzusunun hilafında ara, O’nun sevgisini ve dostluğunu kendi nefsine düşmanlık ederek bulmaya çalış. (186)

İmam Sühreverdi Hazretleri diyor ki:

-Cenâb-ı Hak, Adem’i ve onun zürriyetini yarattığında melekler dediler ki: “Yarab!.. Bunları yarattın; yiyorlar, içiyorlar ve evleniyorlar. Dünyayı onlara, âhireti de bize ver

Bunun üzerine Cenâb-ı Hak buyurdular ki:

“İzzet ve Celâlime andolsun ki kendi elimle yarattığımın zürriyetini, ol dediğimde oluverenler gibi tutmam.” (Elimle yarattıklarım benim katımda daha şereflidirler.) (186)

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Yapmacık söz ve davranıştan, mülk edinme hırs ve arzusundan, lüzumsuz tedbir ve bedbinlikten kalbini kopar, kopar ki onu Arş’ın ziyası arasında görebilesin ve Allah’tan başka her şeyden müstağni kılasın.

Allah’ın niceliğini düşünme, sonra benzetme felâketine uğrar, helâk olursun. Çünkü Allah düşünebilenlerin düşüncesinde sıfatıyla mevcuttur. O’nun zâtını tahayyül edip vehme düşenlerin yanında ise zâtıyla mefkuddur. [Mefkud: Kaybolmuş / Olmayan / Yok / Gayr-ı mevcud / Ölü veya diri olduğu bilinmeyen, kayıp kimse.]

Mahlûka vasıl olamazsın, Allah’ı seyretmedikçe. Hâlik’e vasıl olamazsın, vuslat yolundaki kader çizgilerine sabretmedikçe. (187)

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—Ârif-i Billâh olan zat sustuğunda, ancak marifet-i ilâhiye ile konuşmak ister, değilse susmaya devam eder.

Gözlerini kapayınca onu ancak Allah’a kavuştuğu an açmak ister.

Başını dizinin üzerine eğince, ister ki SÛR üfürülünce kaldırsın. Çünkü bu üç halde de Cenâb-ı Hak ile ünsiyet kurmuştur. (191)

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

-Gönül süvarisi, nefis piyadesi ol!.. (193)

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

—O’nun sevgi kâselerinden içenler dostluk denizine düşerler. O’na münâcaat etmenin ferahlığı içinde derin bir zevk alırlar. O’nu marifetin hakiki manasıyla tanıyınca azametinde şaşırıp kalırlar. (196)

Hazreti Huzeyme bin Seleme diyor ki:

—Bazı geceler hane-i saadetin kapısına yakın bir yerde sabahlardım. Geceleri Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin saatlerce SÜBHÂNALLAH - SÜBHÂNE RABBÎ diyerek tesbihte bulunduğunu işitirdim. (197)

Hazreti Ömer (r.a.) tayin ettiği umumi valilerden Ebû Musa el-Eş’arî’ye şu emirnameyi göndermişti:

—Sakın, otlağı bulup her şeyi unutan davarlar gibi olma. (198)

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

On şey beden üzerine farzdır:

1- Farzları noksansız yerine getirmek.

2- Haram kılınan şeylerden kaçınmak.

3- Allah için mütevazı olmak.

4- Müslüman kardeşlerine eziyet etmekten kaçınmak.

5- İyi ve kötü herkese karşı hayırhah olmak.

6- Allah’ın mağfiretini arzulamak.

7- Her işte ve her hâl ü kârda Allah rızasını gözetmek.

8- Öfkeyi, gurur ve taşkınlığı, zulüm ve haksızlığı, üzücü ölçüde mücadeleyi terk etmek.

9- Kendi kendine nasihatçi olmak, nefsi terbiyeye çalışmak.

10-Ölüme bilerek hazırlanmak. (203,204)

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

On şey insanın maddi ve manevi yapısını tahrip eder:

1- Dinine önem vermeyen kimse ile arkadaşlık yapmak.

2- Hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak, onlarla dostluk kurmamak.

3- Nefsin isteklerine boyun eğip onun peşine takılmak.

4- İslam cemaatinden uzaklaşmak.

5- Bid’at ehliyle (dinden olmayan şeyleri din adına uydurup dine sokan kimselerle) oturup kalkmak.

6- Dünya ve ahiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak.

7- Halkı kötü zan altında tutmak.

8- Üstünlük taslamak.

9- Dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak.

10- Ahireti düşünmemek. (209,210)

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

On şey insanın (kalbini ve maneviyatını) öldürür:

1- Terbiye azlığı.

2- Cehalet çokluğu.

3- Halktan nimet beklemek.

4- Şehvet azgınlığı, nefis kudurganlığı.

5- Baş olma sevdası.

6- Dünyaya lüzumundan fazla meyletmek.

7- Hakk’ın katında nefis ile dostluk kurmak.

8- Çok yemek.

9- Çok uyumak.

10-Kalabalığa uymak. (211,212)

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:

On şey insanı aşağılık yapar:

1- Öfke ve şiddet.

2- Kin ve nefret.

3- Büyüklenme.

4- Zulüm ve haksızlık.

5- İnat yollu mücadele.

6- Cimrilik.

7- Başkasına eza ve cefa etmek.

8- Mü’min kardeşine saygısızlık.

9- Kötü huy ve fena ahlak.

10- İnsaf ölçülerini aşmak. (213)

 

 

 
 
Yansıtan: Hamdi Cenik
İstanbul -09.02.2011
hamdicenik@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com